Regulamin sklepu

Obowiązuje od 28.07.2023 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Wstęp
§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny sklep.wsip.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 3. Dostępny pod adresem sklep.wsip.pl, sklep internetowy prowadzony jest przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068,  NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych(wpłacony w całości), posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dane kontaktowe: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, sklep@wsip.com.pl, (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02 (opłata według cennika właściwego operatora).

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą̨ Użytkownika korzystającego ze sklepu internetowego WSiP dostępnego na stronie www.sklep.wsip.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady Rejestracji i korzystania z Konta,
  2. warunki i zasady składania Zamówień,
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 3. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania i stosowania.

 

Definicje 
§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa/terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane inaczej w dalszej części Regulaminu, oznaczają̨:

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika przy Rejestracji, w trakcie korzystania ze Sklepu oraz innych produktów lub usług WSiP.
 2. Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do sklepu internetowego WSiP. Hasło składa się z minimum 8 znaków i zawiera co najmniej jedną literę i co najmniej jedną cyfrę.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze WSiP jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego. Za Konsumenta w rozumieniu Regulaminu uznaje się także Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Użytkownikowi – osobie fizycznej, o której mowa w zdaniu drugim przysługuje w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 12 Regulaminu oraz prawo składania roszczeń reklamacyjnych na zasadach określonych w § 15 Regulaminu.
 5. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika.
 6. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta.
 7. Pakiet – zestaw kilku Produktów w ofercie o promocyjnej cenie łącznej.
 8. Produkt – towary i Produkty elektroniczne sprzedawane lub udostępniane w Sklepie.
 9. Produkt elektroniczny – Treść cyfrowa dostarczana w formie cyfrowej. Produkt elektroniczny zawiera lub umożliwia dostęp do treści, obrazów wideo, zdjęć lub dźwięków i jest przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, w szczególności E-book. Dostęp do Produktu elektronicznego może wymagać rejestracji i zalogowania do innego serwisu internetowego WSIP, zgodnie z odpowiednim regulaminem zewnętrzenej platformy.
 10. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego WSiP.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 12. Sklep – sklep internetowy WSiP dostępny na stronie www.sklep.wsip.pl.
 13. Sprzedaż Produktu elektronicznego – odpłatne udostępnienie Produktu elektronicznego przez WSiP, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Produktu elektronicznego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.
 14. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. W przypadku Treści cyfrowych na trwałym nośniku materialnym np. płyty DVD zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży towarów. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w formie cyfrowej np. poprzez pobranie z serwera za pomocą Internetu, zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 15. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie na Produkty w Sklepie i zawiera Umowę sprzedaży lub zawiera Umowę.
 16. Umowa – oznacza umowę, zawartą na czas nieoznaczony, pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, której przedmiotem są zasoby i usługi świadczone przez WSiP w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie; Umowa zawierana jest w języku polskim.
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikiem a WSiP zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 18. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości).
 19. Załącznik nr 1 – załącznik do Regulaminu zawierający zasady udostępniania Produktów elektronicznych.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.


ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 

Rejestracja Użytkownika
§ 3.

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny i akceptuje Regulamin.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że może być podczas Rejestracji wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 4. W terminie do 24 godzin od wykonania czynności opisanych w punkcie 1. Użytkownik otrzyma – na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym – link aktywujący, za pomocą którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji (aktywacja Konta).
 5. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 6. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 7. Po zakończeniu Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz dochodzi do zawarcia Umowy. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika. Użytkownik w każdym momencie może dokonać weryfikacji i skorygowania swoich danych za pośrednictwem Konta.
 8. Rejestracji można dokonać również przez inne serwisy WSiP na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku przy pierwszym Logowaniu w Sklepie wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 9. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dostępu do niektórych produktów i usług WSiP.
 10. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02.
 11. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia w dowolnej formie, przykładowo drogą elektroniczną, wysłanego na adres: sklep@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 12. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 13. WSiP zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez WSiP wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

 

Rozwiązanie Umowy 
§ 4.

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcji Konta, przez złożenie stosownego oświadczenia, na przykład drogą elektroniczną na adres: sklep@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02 lub pisemnie na adres WSIP.
 3. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów po uprzednim poinformowaniu Użytkownika i wyznaczeniu odpowiedniego terminu do zaniechania naruszeń;
  2. w pozostałych przypadkach o istotnym charakterze, tj. w przypadku zaprzestania lub znaczącej zmiany świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie.
 5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

Obowiązki Użytkownika 
§ 5.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w dane zawarte w Koncie Użytkownika;
  2. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Sklep;
  3. korzystania z zakupionych Produktów w sposób zgodny z prawem.
 2. Wszystkie elementy Sklepu, np. teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki (też ich kompilacje) i oprogramowanie, stanowią przedmiot praw wyłącznych WSiP i jego dostawców/kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w Sklepie jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody WSiP z zawartości Sklepu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania oraz rozpowszechniania zdjęć lub opisów Produktów ani Produktów elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

 

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

Zamówienia 
§ 6.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.wsip.pl, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 3. Użytkownik posiadający Konto może składać zamówienia po zalogowaniu się do Sklepu.
 4. Użytkownik nieposiadający Konta może składać zamówienia, korzystając z dostępnej w Sklepie opcji „szybkie zakupy”. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Opcja „szybkie zakupy” nie jest dostępna przy dokonywaniu zakupu Produktu elektronicznego.

 

§ 7.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia Zamówienia lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:
 2. posiadanie komputera, urządzenia mobilnego (np. tablet, smartfon) posiadającego aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 3. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 4. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
 5. włączona obsługa Java Script oraz cookies;
 6. karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli.
 7. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany właściwości i funkcjonalności Sklepu lub Konta w celu dostosowania do aktualnych i wspieranych standardów. Zmiany mogą obejmować w szczególności:
 8. aktualizację oprogramowania,
 9. względy bezpieczeństwa,
 10. zapewnienie kompatybilności oprogramowania,
 11. dostosowanie do sprzedaży nowych Produktów,

WSiP poinformuje Użytkowników posiadających Konto w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

 1. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkowników posiadających Konto do Sklepu lub korzystanie z niego, WSiP poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz o prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje, jeżeli WSiP zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Konta lub dostępu do Sklepu zgodnego z Umową, w stanie niezmienionym.

 

§ 8.

 1. Użytkownicy mogą składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, w skład których wchodzą m.in.: książki, filmy, artykuły muzyczne, multmedia, Produkty elektroniczne.
 2. Zakres dostępnych Produktów może ulec zmianie, w szczególności z powodu:
  1. rozszerzenia oferty Produktów,
  2. wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów.

 

§ 9.

 1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki pozwalającej na wyszukanie konkretnych Produktów przez wskazanie jednej z następujących danych: imię i nazwisko autora; tytuł; cykl/seria wydawnicza; inne słowa kojarzące się z wyszukiwanym Produktem.
 2. W celu dokładniejszego wyszukania Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej.
 3. Podczas składania Zamówienia Użytkownik wybiera konkretne Produkty, wskazuje ich liczbę, a następnie klika ikonę „Dodaj do koszyka”.
 4. W trakcie wyboru przez Użytkownika Produktów może on przejrzeć dotychczas wybrane Produkty klikając na ikonę „Koszyk”.
 5. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z niektórych Produktów wybranych przez siebie, powinien najechać kursorem na ikonę Koszyka lub wybrać przycisk „Przejdź do koszyka” a następnie, przy Produkcie wybranym do usunięcia wybrać przycisk „Usuń”.
 6. W przypadku zamówienia Pakietu Użytkownik może usunąć Pakiet z koszyka jedynie w odniesieniu do Pakietu w całości – powinien zaznaczyć Pakiet, a następnie kliknąć ikonę „Usuń z koszyka”.
 7. Po wybraniu Produktów Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka”, a następnie wpisać lub wybrać z listy podanej w formularzu rejestracyjnym (dotyczy Użytkownika posiadającego Konto):
  1. dane do dostawy,
  2. dane do faktury,
  3. opcjonalnie wyrazić wolę otrzymania faktury w formie papierowej.
 8. Następnie Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Sposób płatności” i wybrać jeden z proponowanych sposobów zapłaty.
 9. Użytkownik wybiera również sposób dostawy spośród dostępnych dla danego sposobu płatności.
 10. Po wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Do kasy”, która umożliwia dostęp do wszystkich informacji dotyczących zamówienia.
 11. Po podaniu przez Użytkownika wszelkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia obejmuje:
 12. Przedmiot Zamówienia;
 13. Jednostkowa oraz łączna cena Zamówienia, koszty dostawy;
 14. Wybrany sposób płatności;
 15. Sposób dostawy;
 16. Czas dostawy;
 17. Miejsce dostawy;
 18. Sposób kontaktu się z Użytkownikiem.
 19. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Podsumowanie”.
 20. Wysłane przez Użytkownika Zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży ze WSiP, zgodnie z treścią Regulaminu.
 21. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie zostało złożone”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Zamówienia oraz, w przypadku Konsumenta, formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 22. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e- mail, o której mowa powyżej.
 23. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 24. Płatność dokonywana przez Użytkownika obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy.
 25. Po wyborze sposobu płatności oraz po złożeniu zamówienia Użytkownik zostaje przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności. Usługa obsługi płatności świadczona jest przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 26. Faktura wysyłana jest do Użytkownika w formie elektronicznej na podany adres mailowy.
 27. Użytkownik nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 28. Sklep nie udziela gwarancji na Produkt.

 

Dostawa 
§ 10.

 1. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Płatność i dostawa” w Sklepie.
 2. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. WSiP może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi w zakładce „Płatność i dostawa” w Sklepie, a także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 3. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane przez WSiP w ciągu 7 dni roboczych (poniedziałek–piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania płatności za zamówione Produkty. Termin obejmuje przygotowanie do wysyłki po stronie Sklepu oraz dostawę przez przewoźnika.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1 zmiany zamówienia, jak również jego anulowania Użytkownik może dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 801 220 555 wew. 6 lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@wsip.com.pl.
 5. Zmiany lub anulowania Zamówienia Użytkownik może dokonać jedynie do momentu wysłania przez WSiP zamówionych Produktów. Nie uchyla to uprawnień Użytkownika w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży lub zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 14 Regulaminu oraz przesłanie faktury.

 

Ceny i metody płatności 
§ 11.

 1. Podana w momencie składania Zamówienia cena Produktów jest wiążąca.
 2. Ceny Produktów są podane w złotych polskich oraz:
  1. zawierają VAT
  2. nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia.
 3. Sklep oferuje następujące formy płatności:
  1. karta płatnicza,
  2. przelew internetowy, bankowy,
  3. Blik, Google Pay, Apple Pay,
  4. Raty PayU  
  5.  
 4. Płatności dokonywane poprzez przelew internetowy, przelew bankowy, płatności cykliczne oraz płatność kartą kredytową są realizowane za pośrednictwem firmy PayU S.A.
 5. Nie wszystkie formy płatności są dostępne dla danego Produktu.
 6. Szczegółowe dane dotyczące form płatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Pomoc”.
 7. Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki Produktów jest dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Obsługa klienta”.
 8. Użytkownik jest informowany również o kosztach przesyłki Produktów przy dokonywaniu wyboru formy płatności i dostawy.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Odstąpienie 
§ 12
.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę tę uważa się za niezawartą.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktów rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktów elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Produktu elektronicznego.
 4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wyłączenie prawa odstąpienia 
§ 13.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy umowa dotyczy:

 1. Sprzedaży Produktu elektronicznego (Treści cyfrowej dostarczanej w formie cyfrowej) – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez WSiP o utracie prawa do odstąpienia i przyjęciu tego przez Konsumenta do wiadomości oraz po przekazaniu przez WSiP potwierdzenia utrwalonego na trwałym nośniku.
 2. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Skutki odstąpienia 
§ 14.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, WSiP zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WSiP).
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym WSiP został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. WSiP wstrzymuje zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (dotyczy wyłącznie Produktów w postaci towarów oraz Treści cyfrowych na nośniku materialnym).
 4. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru na adres magazynu WSiP: ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie, Pass (dawna Alfa Logis Sp. z o.o.) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował WSiP o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. WSiP nie odbiera samodzielnie zwracanego Produktu od Konsumenta.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

REKLAMACJE

 

Reklamacje dotyczące Produktów 
§ 15.

 1. WSiP jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. WSiP nie udziela gwarancji na Produkt, natomiast Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. WSIP posiada prawny obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 4. Jeżeli otrzymany przez Użytkownika Produkt jest wadliwy, Użytkownik może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od WSiP z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową. Wykonywanie przez Użytkownika uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność WSiP z tytułu niezgodności towaru z umową. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową za wady Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o wskazanie następujących informacji:
  1. przyczyna roszczenia reklamacyjnego (informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady Produktu);
  2. roszczenie reklamacyjne zgłaszanie przez Użytkownika tj. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży (naprawa/wymiana Produktu na nowy) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  3. dane kontaktowe Użytkownika składającego reklamację.

przy czym powyższe informacje mają jedynie charakter niewiążących zaleceń i ich ewentualny brak nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne, niezależnie od formy jego złożenia, nie zawiera informacji obiektywnie niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, WSiP skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzyskania, przy czym nie przedłuża to czasu na rozpatrzenie reklamacji przez WSiP.
 2. Zgłoszenia w zakresie reklamacji Produktów można kierować za pośrednictwem każdego kanału komunikacji, w szczególności:
  1. pisemnie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Reklamacje WSiP, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Względem Konsumenta WSiP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności tego Produktu z umową.
 4. W odniesieniu do Produktu z elementami Treści cyfrowej, WSiP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami Treści cyfrowej. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Do Produktu z elementami Treści cyfrowej odpowiednie zastosowanie ma §7 ust. 12 Załącznika nr 1 (aktualizacje).
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. WSiP dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty naprawy lub wymiany ponosi WSiP. Konsument udostępnia WSiP Produkt podlegający naprawie lub wymianie. WSiP odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. WSiP odmówił doprowadzenia do zgodności z umową, gdy naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów;
  2. WSiP nie doprowadził do zgodności z umową zgodnie z ust. 11 powyżej;
  3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że WSiP próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;
  5. z oświadczenia WSiP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Konsument nie może odstąpić do umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności z umową jest istotny. W razie odstąpienia od umowy Konsument zwraca Produkt WSiP na jego koszt.
 9. Względem Użytkownika nie będącego Konsumentem WSiP jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 10. WSiP ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a WSiP nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to WSiP uznał za uzasadnione.

 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 16.

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można kierować każdym kanałem komunikacji, w szczególności:
  1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacji dostępnego na stronie www.sklep.wsip.pl w zakładce „Pomoc”, lub
  2. pisemnie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Reklamacje WSiP Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
 reklamacje@wsip.com.pl.
 4. Użytkownicy powinni podać w reklamacji rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Postanowienia końcowe 
§ 17.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Sklepie.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez WSiP zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika WSiP jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów WSiP.
 4. Regulamin obowiązuje od 14.08.2023r. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i dobre obyczaje, mając na względzie zasady współżycia społecznego, WSiP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w szczególności w zakresie warunków i zasad korzystania ze Sklepu, usług i funkcjonalności oferowanych przez Konto, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez WSiP wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub Umowie sprzedaży zawieranych w ramach Sklepu;
  2. obiektywna konieczność dostosowania działalności WSiP do wiążących WSiP nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie względem WSiP, o ile wpływają na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub Umowie sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;
  3. zmiana sposobu lub zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną przez WSiP określonych w Regulaminie, mająca charakter korzystny dla Użytkowników, w szczególności w zakresie sprzedaży Produktów, Produktów elektronicznych lub aktualizacji wymagań technicznych, w tym także wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług;
  4. zmiana danych identyfikacyjnych WSiP oraz danych adresowych w zakresie zwrotów i reklamacji.
 5. Dokonane przez WSiP zmiany wchodzą w życie w terminie co najmniej 30 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. O zmianie Regulaminu WSiP poinformuje Użytkowników w terminie co najmniej 30 dni przed wejściem zmiany w życie, podając komunikat na stronie Sklepu oraz wysyłając informację Użytkownikom posiadającym Konta na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Do dnia wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik posiadający Konto może odmówić jej akceptacji, przesyłając e-mail na adres: sklep@wsip.com.pl lub poprzez kontakt za pośrednictwem innego kanału komunikacji. W takim przypadku Konto zostanie zlikwidowane w dniu wejścia zmiany w życie.
 7. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 9. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 11. Konsument ma możliwość złożenia skargi online za pomocą systemu internetowego rozstrzygania sporów (ODR - Online Dispute Resolution) dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat tej procedury. Adres poczty elektronicznej WSiP na potrzeby kontaktu w związku z ODR sklep@wsip.com.pl.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 

Wstęp 
§ 1.

 1. Zasady określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu stosuje się do udostępniania Produktów elektronicznych.
 2. W kwestach nieuregulowanych odrębnie w Załączniku nr 1 stosuje się postanowienia Regulaminu.

 

Definicje 
§ 2.

Użyte w Załączniku nr 1 słowa/terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane inaczej w dalszej części Załącznika, oznaczają:

 1. E-book – cyfrowe wydanie książki, w formacie PDF, ePub lub innym.
 2. ePub – (electronic publicaton) – standard zapisu służący do publikowania E-booków. Do odczytania e-booków w postaci ePub potrzebny jest czytnik sprzętowy lub programowy zgodny z tym formatem.
 3. PDF (skrót od Portable Document Format) – format zapisu E-booka w pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne wyposażone w czytnik PDF.
 4. Produkt elektroniczny – Treść cyfrowa dostarczana w formie cyfrowej. Produkt elektroniczny zawiera lub umożliwia dostęp do treści, obrazów wideo, zdjęć lub dźwięków i jest przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, w szczególności E-book. Dostęp do Produktu elektronicznego może wymagać rejestracji i zalogowania do innego serwisu internetowego WSIP, zgodnie z odpowiednim regulaminem.
 5. Sprzedaż Produktu elektronicznego – odpłatne udostępnienie Produktu elektronicznego przez WSiP, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Produktu elektronicznego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.
 6. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. W przypadku Treści cyfrowych na trwałym nośniku materialnym np. płyty DVD (Produkt elektroniczny) zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży towarów. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w formie cyfrowej np. poprzez pobranie z serwera za pomocą Internetu, zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub Sprzedaż Produktu elektronicznego pomiędzy Użytkownikiem a WSiP zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 8. Urządzenie elektroniczne – urządzenie Użytkownika, które jest m.in. przeznaczone do pobierania oraz utrwalania Produktów elektronicznych (np. komputer, iPod, iPad, tablet, e-czytnik).
 9. Watermark – sposób zabezpieczenia Produktu elektronicznego polegający na umieszczeniu w Produkcie elektronicznym w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika będącego jego nabywcą.

 

Wymagania techniczne dla Urządzeń elektronicznych 
§ 3.

 1. W celu nabycia Produktu elektronicznego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci Internet. W tym celu Użytkownik we własnym zakresie zapewnia połączenie z internetem.
 2. Korzystanie z E-booka jest możliwe przy użyciu podanych poniżej programów:
  1. na komputerze: Adobe Reader, Foxit Reader, Calibre, Epub Reader – wtyczka do Firefoxa,
  2. dla urządzeń mobilnych (tablet, smarxon) z systemem Android: Adobe Reader, Aldiko,
  3. dla iPhone’a/iPada (iOS): iBooks, Bluefire Reader, Stanza.
 3. Korzystanie z E-booka na e-czytniku wymaga podłączenia go do komputera za pomocą kabla USB i wgrania E-booka.
 4. Dla korzystania z Produktu elektronicznego zapisanego w formacie MP3 niezbędny jest:
  1. komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/ słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;
  2. dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie
 5. Dla korzystania z Produktu elektronicznego zapisanego w formacie MP4 niezbędny jest:
  1. komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję obrazu i dźwięku za pomocą ekranu głośników/ słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP4;
  2. dowolny czytnik plików wideo umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie
 6. Opis Produktu elektronicznego zawiera informacje dotyczące jego charakterystyki, objętości oraz formatu. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobrania Produktu elektronicznego spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z Produktu elektronicznego.
 7. Instalacja oprogramowania niezbędnego do korzystania z Produktów elektronicznych jest przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą takiego oprogramowania.

 

Postanowienia ogólne 
§ 4.

Warunkiem nabycia Produktu elektronicznego jest posiadanie Konta przez Użytkownika.

 

Zamówienia 
§ 5.

 1. W przypadku Produktów elektronicznych podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu elektronicznego jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji przez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci Urządzenia elektronicznego, przy pomocy którego będzie następowało pobieranie lub udostępnienie Użytkownikowi zamówionego Produktu elektronicznego w celu korzystania z niego.
 2. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania Produktu elektronicznego, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie muszą być aktywne dla danego Produktu elektronicznego. Szczegółowe zasady korzystania z Produktu elektronicznego dostępne są w zakładce „Pomoc” na stronie www.sklep.wsip.pl.
 3. Zamówienie obejmujące Produkty elektroniczne może być złożone łącznie z Zamówieniem obejmującym inne Produkty dostępne w Sklepie. W takim przypadku Zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Produktu elektronicznego oraz zamówienie dotyczące innego Produktu.
 4. Niektóre Produkty elektroniczne można zamówić w jednej kopii/jednym egzemplarzu. Dotyczy to Produktów elektronicznych w postaci E-booka.
 5. Cena określona przy danym Produkcie elektronicznym w chwili złożenia Zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty będzie zobowiązany Użytkownik w związku ze sprzedażą mu tego Produktu elektronicznego oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.
 6. Zamówiony Produkt elektroniczny zostanie udostępniony w Koncie Użytkownika lub innym serwisie internetowym WSiP albo wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz złożenia dyspozycji przelewu przez Użytkownika, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej oraz ich zaksięgowania przez Sklep. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie Produktu elektronicznego przed upływem 14 dni od daty złożenia zamówienia, Produkt elektroniczny zostanie udostępniony w ciągu 48 godz. od daty złożenia dyspozycji przelewu przez Użytkownika, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej oraz ich zaksięgowania przez Sklep.
 7. Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości e-mail o udostępnieniu Produktu elektronicznego na jego Koncie albo dostępie do Produktu elektronicznego na innym serwisie internetowym WSIP.

 

Licencja Użytkownika i własność intelektualna 
§
 6.

 1. Użytkownik, który dokonuje zakupu Produktu elektronicznego, może utrwalić i odtwarzać Produkt elektroniczny (lub w przypadku właściwości danego Produktu elektronicznego czasowo odtwarzać) przy wykorzystaniu Urządzenia elektronicznego, na które zostanie przesłany Produkt elektroniczny.
 2. Nadto bez dodatkowych opłat Produkt elektroniczny może zostać pobrany na dowolne Urządzenie elektroniczne wskazane przez Użytkownika.
 3. Zakup Produktu elektronicznego umożliwia korzystanie z Produktu elektronicznego wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (np. można udostępniać domownikom).
 4. Użytkownik może odtwarzać pobrany Produkt elektroniczny w Urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość Produktu elektronicznego,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Produktu elektronicznego,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Produktu elektronicznego,
  5. oddawania w najem Produktu elektronicznego lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu elektronicznego.
 6. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów elektronicznych bez zgody WSiP jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych.
 7. Wszystkie Produkty elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane, bez wyraźnej zgody WSiP jest zabronione.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży i reklamacje dotyczące Produktów elektronicznych
§ 7.

 1. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu elektronicznego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Produktu elektronicznego.
 3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik musi powiadomić WSIP o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży produktu elektronicznego (Treści cyfrowej dostarczanej w formie cyfrowej) nie przysługuje Użytkownikowi – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu użytkownika przez WSiP o utracie prawa do odstąpienia i przyjęciu tego przez Użytkownika do wiadomości oraz po przekazaniu przez WSiP potwierdzenia utrwalonego na papierze lub na innym trwałym nośniku.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Użytkownika, WSiP zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym WSiP został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 10. Względem Konsumenta WSiP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu elektronicznego dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu elektronicznego z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Produktu elektronicznego, istniał w chwili ich dostarczenia.
 11. WSiP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu elektronicznego dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu elektronicznego z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 12. WSiP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu elektronicznego w zakresie dostarczanych aktualizacji, który wystąpił w czasie dostarczania Produktu elektronicznego w sposób ciągły lub w czasie zasadnie oczekiwanym przez Konsumenta w przypadku dostarczenia Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 13. Jeżeli Produkt elektroniczny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 14. WSiP doprowadza Produkt elektroniczny do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty doprowadzenia Produktu elektronicznego do zgodności z umową ponosi WSiP.
 15. Jeżeli Produkt elektroniczny jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2) WSiP nie doprowadził do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że WSiP próbował doprowadzić Produkt elektroniczny do zgodności z umową;

4) brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania doprowadzenia do zgodności z umową;

5) z oświadczenia WSiP lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu elektronicznego do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Produkt elektroniczny jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Produktu elektronicznego z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu elektronicznego z umową jest istotny.
 2. Konsument zobowiązany jest do współpracy z WSiP, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 3. Względem Użytkownika nie będącego Konsumentem WSiP jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

 

Zabezpieczenia 
§ 8.

 1. Każdy Produkt elektroniczny sprzedawany w Sklepie personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny) przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika będącego jego nabywcą.
 2. Użytkownik nabywający Produkt elektroniczny w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu elektronicznego tego oznaczenia.
 3. Oznaczenie służy identyfikacji Użytkownika i identyfikacji umowy zawartej przez Użytkownika.
 4. Zastosowanie oprogramowania zabezpieczającego Produkt elektroniczny ma na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służy do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik 

Poprzednia wersja Regulaminu sklepu obowiązującego od 01.01.2021 dostępna jest tutaj.