Karta Dużej Rodziny

REGULAMIN PROMOCJI DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY

(nie ma zastosowania do osób nieposiadających Karty Dużej Rodziny)

Rabat naliczany jest po wpisaniu numeru karty w pole "Kod promocyjny" znajdujące się w koszyku.

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (w całości wpłaconym), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu 801 220 555 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), zwana dalej „WSiP”.
 2. Promocja trwa od dnia 21 listopada 2018 roku
 3. Promocja dotyczy produktów dostępnych w sklepie internetowym Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych www.sklep.wsip.pl.
 4. W ramach Promocji, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z 10% rabatu na wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym (e-sklepie) www.sklep.wsip.pl.
 5. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.


Zasady Promocji

 1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 2. Promocja obejmuje jedynie konsumentów, w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Uprawnienia wynikające z Promocji nie przysługują z tytułu zakupów dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Osoba korzystająca z Promocji działa w imieniu własnym i na własną rzecz. Promocja obejmuje uprawnienia przyznawane konkretnej osobie, które są w związku z tym nieprzenoszalne. Nie jest dopuszczalne skorzystanie z Promocji przy posługiwaniu się cudzą Kartą Dużej Rodziny.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
  1. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień,
  2. ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. posiadanie i legitymowanie się ważną Kartą Dużej Rodziny.
 5. Rabat w odpowiedniej wysokości zostaje udzielony w taki sposób, że regularna (podstawowa) cena brutto za produkt zakupiony przez uczestnika w ramach Promocji zostanie pomniejszona o wysokość przysługującego rabatu.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego produktu objętego Promocją.
 8. Przyznany w ramach Promocji rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.


Sposób skorzystania z Promocji

W celu skorzystania z Promocji na produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.wsip.pl  należy wpisać indywidualny numer Karty Dużej Rodziny uczestnika. WSIP ma prawo zweryfikować ważność Karty na dedykowanej stronie   https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/sprawdz-waznosc-kdr. Brak ważnych uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny uprawnia WSiP do odmowy udzielenia rabatu wynikającego z Promocji.


Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do WSiP: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub na adres dowolnej placówki Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua lub Empik School) lub telefonicznie na numer 801 220 555 wew. 6 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl.
 2. WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


Pozostałe postanowienia

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego WSiP dostępnego na stronie www.sklep.wsip.pl, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2018.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.wsip.ploraz w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, za którą uważana jest:
  1. zmiana przepisów wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji,
  2. zmiany zakresu szczególnych uprawnień wynikających z umowy zawartej na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, 
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu w swojej siedzibie oraz opublikuje go na stronie internetowej www.sklep.wsip.pl.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wskazanej w Regulaminie lub od chwili publikacji zmian, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

 

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej „WSiP”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl

Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w celach związanych z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego WSiP (pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: sklep.wsip.pl/pomoc/informacje-dodatkowe/dane-osobowe/).