Regulamin sklepu obowiązujący od 01.01.2021

Obowiązuje od 01.01.2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Wstęp 
§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny sklep.wsip.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
 3. Dostępny pod adresem sklep.wsip.pl, sklep internetowy prowadzony jest przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068,  NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych(wpłacony w całości).
  Dane kontaktowe: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, sklep@wsip.com.pl, (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02 (opłata według cennika właściwego operatora).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkownika korzystającego ze sklepu internetowego WSiP dostępnego na stronie www.sklep.wsip.pl.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) Zasady Rejestracji i korzystania z Konta,
  b) Warunki i zasady składania Zamówień,
  c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 6. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do jego przestrzegania i stosowania.

Definicje 
§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie słowa/terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane inaczej w dalszej części Regulaminu, oznaczają:

a) Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika przy Rejestracji, w trakcie korzystania ze Sklepu oraz innych produktów i usług WSiP.

b) Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do sklepu internetowego WSiP. Hasło składa się z minimum 8 znaków i zawiera co najmniej jedną literę i co najmniej jedną cyfrę.

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

d) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze WSiP jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego. Za Konsumenta w rozumieniu Regulaminu uznaje się także Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę lub Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy lub Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Użytkownikowi – osobie fizycznej, o której mowa w zdaniu drugim przysługuje w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 12 Regulaminu oraz prawo składania roszczeń reklamacyjnych na zasadach określonych w § 15 Regulaminu.

e) Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika.

f) Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta.

g) Pakiet – zestaw kilku Produktów w ofercie o promocyjnej cenie z rabatem.

h) Produkt – towary i Produkty elektroniczne sprzedawane lub udostępniane w Sklepie.

i) Produkt elektroniczny – Treść cyfrowa dostarczana w formie cyfrowej. Produkt elektroniczny zawiera lub umożliwia dostęp do treści, obrazów wideo, zdjęć lub dźwięków i jest przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, w szczególności E-book,.

j) Regulamin – regulamin Sklepu internetowego WSiP.

k) Rejestracja – procedura zakładania Konta.

l) Sklep–sklep internetowy WSiP dostępny na stronie www.sklep.wsip.pl.

m) Sprzedaż Produktu elektronicznego – odpłatne udostępnienie Produktu elektronicznego przez WSiP, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Produktu elektronicznego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.

n) Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. W przypadku Treści cyfrowych na trwałym nośniku materialnym np. płyty DVD zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży towarów. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w formie cyfrowej np. poprzez pobranie z serwera za pomocą Internetu, zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1 do Regulaminu.

o) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie na Produkty w Sklepie i zawiera Umowę sprzedaży lub zawiera Umowę.

p) Umowa – oznacza umowę, zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, której przedmiotem są zasoby i usługi świadczone przez WSiP w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie.

q) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub Sprzedaż Produktu elektronicznego pomiędzy Użytkownikiem a WSiP zawierana z wykorzystaniem Sklepu.

r) WSiP – oznacza Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068,  NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880złotych (wpłacony w całości).

s) Załącznik nr 1 – załącznik do Regulaminu zawierający zasady udostępniania Produktów elektronicznych.

t) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.


ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

Rejestracja Użytkownika
§ 3.

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny i akceptuje Regulamin.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że może być podczas Rejestracji wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 4. W terminie 24 godzin od wykonania czynności opisanych w punkcie 1. Użytkownik otrzyma – na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym – link aktywujący, za pomocą którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji (aktywacja Konta).
 5. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 6. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 7. Po zakończeniu Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz dochodzi do zawarcia Umowy. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 8. Rejestracji można dokonać również przez inne serwisy WSiP na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku przy pierwszym Logowaniu w Sklepie wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 9. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dostępu do niektórych produktów i usług WSiP.
 10. Niektóre produkty i usługi WSiP są dostępne wyłącznie dla Użytkowników będących osobami fizycznymi.
 11. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02.
 12. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: sklep@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
  Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 13. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 14. WSiP zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy. Korzystanie z usług elektronicznych świadczonych przez WSiP wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.


Rozwiązanie Umowy 
§ 4.

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcji Konta, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: sklep@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 576 25 02 lub pisemnie na adres WSIP.
 3. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  a) w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym;
  b) w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

Obowiązki Użytkownika 
§ 5.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w Hasło Użytkownika;
  b) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Sklep;
  c) korzystania z zakupionych Produktów w sposób zgodny z prawem.
 2. Wszystkie elementy Sklepu, np. teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki (też ich kompilacje) i oprogramowanie, stanowią przedmiot praw wyłącznych WSiP i jego dostawców/kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w Sklepie jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody WSiP z zawartości Sklepu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania oraz rozpowszechniania zdjęć Produktów ani Produktów elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.


PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia 
§ 6.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.wsip.pl, dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Użytkownik mający dostęp do Sklepu z terytorium znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest odpowiedzialny za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzysta ze Sklepu.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Użytkownik posiadający Konto może składać zamówienia po zalogowaniu się do Sklepu.
 5. Użytkownik nieposiadający Konta może składać zamówienia, korzystając z dostępnej w Sklepie opcji „szybkie zakupy”. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Opcja „szybkie zakupy” nie jest dostępna przy dokonywaniu zakupu Produktu elektronicznego.

§ 7.

Wymagania techniczne niezbędne do złożenia Zamówienia lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:
a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
b) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej;
d) włączona obsługa Java Script oraz cookies;
e) karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli.

§ 8.

 1. Użytkownicy mogą składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, w skład których wchodzą m.in.:
  a) książki,
  b) filmy,
  c) artykuły muzyczne,
  d) multmedia,
  e) Produkty elektroniczne.
 2. Zakres dostępnych Produktów może ulec zmianie, w szczególności z powodu: 
  a) rozszerzenia oferty Produktów,
  b) wycofania ze sprzedaży niektórych Produktów.

§ 9.

 1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki pozwalającej na wyszukanie konkretnych Produktów przez wskazanie jednej z następujących danych:
  a) imię i nazwisko autora,
  b) tytuł,
  c) cykl/seria wydawnicza,
  d) inne słowa kojarzące się z wyszukiwanym Produktem.
 2. W celu dokładniejszego wyszukania Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej.
 3. Podczas składania Zamówienia Użytkownik wybiera konkretne Produkty, wskazuje ich liczbę, a następnie klika ikonę „Dodaj do koszyka”.
 4. W trakcie wyboru przez Użytkownika Produktów może on przejrzeć dotychczas wybrane Produkty klikając na ikonę „Koszyk”.
 5. Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z niektórych Produktów wybranych przez siebie, powinien zaznaczyć Produkty wybrane do usunięcia, a następnie kliknąć ikonę „Usuń z koszyka”.
 6. Użytkownik może przenieść wybrane przez siebie Produkty z koszyka do przechowalni za pomocą ikony „Dodaj do schowka” w celu późniejszego podjęcia decyzji o zamówieniu. W ten sposób może też gromadzić informacje o interesujących go Produktach.
 7. W przypadku zamówienia Pakietu Użytkownik może usunąć Pakiet z koszyka jedynie w odniesieniu do Pakietu w całości – powinien zaznaczyć Pakiet, a następnie kliknąć ikonę „Usuń z koszyka”.
 8. Po wybraniu Produktów Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Do kasy”, a następnie powinien wpisać lub wybrać z listy podanej w formularzu rejestracyjnym (dotyczy Użytkownika posiadającego Konto):
  a) dane do dostawy, 
  b) dane do faktury.
 9. Następnie Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Sposób płatności” i wybrać jeden z proponowanych sposobów zapłaty.
 10. Użytkownik wybiera również sposób dostawy spośród dostępnych dla danego sposobu płatności.
 11. Po wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Do kasy”, która umożliwia dostęp do wszystkich informacji dotyczących zamówienia.
 12. Po podaniu przez Użytkownika wszelkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia obejmuje:
  a)  Przedmiot Zamówienia;
  b)  Jednostkowa oraz łączna cena Zamówienia, koszty dostawy;
  c)  Wybrany sposób płatności;
  d)  Sposób dostawy;
  e)  Czas dostawy;
  f)  Miejsce dostawy.
 13. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”.
 14. Wysłane przez Użytkownika Zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży ze WSiP, zgodnie z treścią Regulaminu.
 15. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Podsumowanie Zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Zamówienia oraz, w przypadku Konsumenta, formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e- mail, o której mowa powyżej.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 18. Płatność dokonywana przez Użytkownika obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy.
 19. Po wyborze sposobu płatności oraz po złożeniu zamówienia Użytkownik zostaje przekierowany poza Sklep w celu dokonania płatności. Usługa obsługi płatności świadczona jest przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.
 20. Użytkownik nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 21. Sklep nie udziela gwarancji na Produkt.


Dostawa 
§ 10.

 1. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie każdorazowo wskazanym w zakładce „Płatność i dostawa” w Sklepie.
 2. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. WSiP może wprowadzić szczególne warunki dostawy, w szczególności ustalić od jakiej kwoty Zamówienia obowiązywać będzie darmowa dostawa. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi w zakładce „Płatność i dostawa” w Sklepie, a także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 3. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane przez WSiP w ciągu 7 dni roboczych (poniedziałek–piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania płatności za zamówione Produkty. Termin obejmuje przygotowanie do wysyłki po stronie Sklepu oraz dostawę przez przewoźnika.
 4. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1 zmiany zamówienia, jak również jego anulowania Użytkownik może dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 801 220 555 wew. 6 lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@wsip.com.pl.
 6. Zmiany lub anulowania Zamówienia Użytkownik może dokonać jedynie do momentu wysłania przez WSiP zamówionych Produktów. Nie uchyla to uprawnień Użytkownika w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży lub zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 16 Regulaminu oraz dołączenie do przesyłki faktury VAT.


Ceny i metody płatności 
§ 11.

 1. Podana w momencie składania zamówienia cena Produktów jest wiążąca.
 2. Ceny Produktów są podane w złotych polskich oraz:
  a)  zawierają VAT,
  b)  nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia.
 3. Sklep oferuje następujące formy płatności:
  a)  karta płatnicza,
  b)  przelew internetowy, bankowy,
  c)  PayU. Skorzystanie z formy płatności "płacę PayU" możliwe jest tylko w przypadku Zamówień na towary papierowe.
  d)  Płatność przy odbiorze. Dostępna tylko dla Zamówień na towary papierowe oraz na trwałym nośniku.
 4. Płatności dokonywane poprzez przelew internetowy, przelew bankowy oraz płatność kartą kredytową są realizowane za pośrednictwem firmy PayU S.A.
 5. Nie wszystkie formy płatności są dostępne dla danego Produktu.
 6. Szczegółowe dane dotyczące form płatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Pomoc”.
 7. Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Pomoc”.
 8. Użytkownik jest informowany również o kosztach przesyłki Produktów przy dokonywaniu wyboru formy płatności.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Odstąpienie 
§ 12.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 1, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę tę uważa się za niezawartą.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktów rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
  a)obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  b)polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie Produktów elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Produktu elektronicznego.
 4. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.


Wyłączenie prawa odstąpienia 
§ 13.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy umowa dotyczy:

 1. Sprzedaży Produktu elektronicznego (Treści cyfrowej dostarczanej w formie cyfrowej) – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu użytkownika przez WSiP o utracie prawa do odstąpienia.
 2. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


Skutki odstąpienia 
§ 14.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, WSiP zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez WSiP).
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym WSiP został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. WSiP wstrzymuje zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumeta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (dotyczy wyłącznie Produktów w postaci towarów oraz Treści cyfrowych na nośniku materialnym).
 4. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Konsument jest zobowiązany do odesłania towaru na adres: Alfa Logis Sp. z o.o., Pass, ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował WSiP o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. WSiP nie odbiera samodzielnie zwracanego Produktu od Konsumenta.
 6. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Produktów 
§ 15.

 1. WSiP jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. WSiP nie udziela gwarancji na Produkt, natomiast Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. WSIP posiada prawny obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 4. Jeżeli otrzymany przez Użytkownika Produkt jest wadliwy, Użytkownik może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od WSiP z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Użytkownika uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność WSiP z tytułu rękojmi. Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o wskazanie następujących informacji:
  a) przyczyna roszczenia reklamacyjnego (informacje dotyczące rodzaju i daty wystąpienia wady Produktu);
  b)roszczenie reklamacyjne zgłaszanie przez Użytkownika tj. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży (naprawa/wymiana Produktu na nowy) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  c)dane kontaktowe Użytkownika składającego reklamację.
  przy czym powyższe informacje mają jedynie charakter niewiążących zaleceń i ich ewentualny brak nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne, niezależnie od formy jego złożenia, nie zawiera informacji obiektywnie niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, WSiP skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ich uzyskania, przy czym nie przedłuża to czasu na rozpatrzenie reklamacji przez WSiP.
 7. Zgłoszenia w zakresie reklamacji Produktów należy kierować w szczególności:
  a)pisemnie na adres:
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Reklamacje WSiP
  Jerozolimskie 96
  00-807 Warszawa, lub
  b)za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl.
  c)za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 8. Jeżeli zakupiony przez Użytkownika Produkt ma wadę, Użytkownik może:
  a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że WSiP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  b)żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. WSiP jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez WSiP usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez WSiP. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. WSiP ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a WSiP nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to WSiP uznał za uzasadnione.
 11. W przypadku, gdy do rozpatrzenia przez WSiP zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika lub do wykonania uprawnień Użytkownika wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do WSiP, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Użytkownik winien dostarczyć Produkt na następujący adres: Alfa Logis Sp. z o.o., Pass, ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie.
 12. WSiP odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 16.

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy kierować:
  a)  poprzez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacji dostępnego na stronie www.sklep.wsip.pl w zakładce „Pomoc”, lub
  b)  pisemnie na adres:
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Reklamacje WSiP
  Jerozolimskie 96
  00-807 Warszawa, lub
  c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
 reklamacje@wsip.com.pl.
 4. Użytkownicy powinni podać w reklamacji rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe 
§ 17.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez WSiP zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika WSiP jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. W celu uniknięcia wątpliwości WSiP podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób nienaruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów WSiP.
 4. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. WSiP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a)zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez WSiP wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub Umowie sprzedaży zawieranych w ramach Sklepu;
  b)obiektywna konieczność dostosowania działalności WSiP do wiążących WSiP nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie względem WSiP, o ile wpływają na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub Umowie sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu;
  c)zmiana sposobu lub zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną przez WSiP określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie sprzedaży Produktów, Produktów elektronicznych lub aktualizacji wymagań technicznych, w tym także wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług;
  d)zmiana danych identyfikacyjnych WSiP oraz danych adresowych w zakresie zwrotów i reklamacji.
 5. Dokonane przez WSiP zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. O zmianie Regulaminu WSiP poinformuje Użytkowników, podając komunikat na stronie Sklepu oraz wysyłając informację Użytkownikom posiadającym Konta na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik posiadający Konto może odmówić jej akceptacji, przesyłając e-mail na adres: sklep@wsip.com.pl. W takim przypadku Konto zostanie zlikwidowane w dniu wejścia zmiany w życie.
 7. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian mają zastosowanie dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 9. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć ze stosowania niniejszego Regulaminu lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 10. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 11. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Warszawa, dnia 25 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – PRODUKTY ELEKTRONICZNE

Wstęp 
§ 1.

 1. Zasady określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu stosuje się do udostępniania Produktów elektronicznych.
 2. W kwestach nieuregulowanych odrębnie w Załączniku nr 1 stosuje się postanowienia Regulaminu.


Definicje 
§ 2.

Użyte w Załączniku nr 1 słowa/terminy pisane wielką literą, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane inaczej w dalszej części Załącznika, oznaczają:

a)  E-book – cyfrowe wydanie książki, w formacie PDF, ePub lub innym.

b) ePub – (electronic publicaton) – standard zapisu służący do publikowania E-booków. Do odczytania e-booków w postaci ePub potrzebny jest czytnik sprzętowy lub programowy zgodny z tym formatem.

c)  PDF (skrót od Portable Document Format) – format zapisu E-booka w pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne wyposażone w czytnik PDF.

d)  Produkt elektroniczny – Treść cyfrowa dostarczana w formie cyfrowej. Produkt elektroniczny zawiera lub umożliwia dostęp do treści, obrazów wideo, zdjęć lub dźwięków i jest przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, w szczególności E-book,.

e)  Sprzedaż Produktu elektronicznego – odpłatne udostępnienie Produktu elektronicznego przez WSiP, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Produktu elektronicznego na zasadach określonych w Regulaminie oraz Załączniku nr 1.

f)  Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. W przypadku Treści cyfrowych na trwałym nośniku materialnym np. płyty DVD (Produkt elektroniczny) zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży towarów. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w formie cyfrowej np. poprzez pobranie z serwera za pomocą Internetu, zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1 do Regulaminu.

g)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub Sprzedaż Produktu elektronicznego pomiędzy Użytkownikiem a WSiP zawierana z wykorzystaniem Sklepu.

h)  Urządzenie elektroniczne – urządzenie Użytkownika, które jest m.in. przeznaczone do pobierania oraz utrwalania Produktów elektronicznych (np. komputer, iPod, iPad, tablet, e-czytnik).

i)  Watermark – sposób zabezpieczenia Produktu elektronicznego polegający na umieszczeniu w Produkcie elektronicznym w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika będącego jego nabywcą.


Wymagania techniczne dla Urządzeń elektronicznych 
§ 3.

 1. W celu nabycia Produktu elektronicznego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów sieci Internet. W tym celu Użytkownik we własnym zakresie zapewnia połączenie z internetem.
 2. Korzystanie z E-booka jest możliwe przy użyciu podanych poniżej programów:
  a) na komputerze: Adobe Reader, Foxit Reader, Calibre, Epub Reader – wtyczka do Firefoxa, b) dla urządzeń mobilnych (tablet, smarxon) z systemem Android: Adobe Reader, Aldiko,
  c) dla iPhone’a/iPada (iOS): iBooks, Bluefire Reader, Stanza.
 3. Korzystanie z E-booka na e-czytniku wymaga podłączenia go do komputera za pomocą kabla USB i wgrania E-booka.
 4. Dla korzystania z Produktu elektronicznego zapisanego w formacie MP3 niezbędny jest:
  a) komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/ słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;
  b) dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3.
 5. Opis Produktu elektronicznego zawiera informacje dotyczące jego charakterystyki, objętości oraz formatu. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobrania Produktu elektronicznego spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z Produktu elektronicznego.
 6. Instalacja oprogramowania niezbędnego do korzystania z Produktów elektronicznych jest przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą takiego oprogramowania.


Postanowienia ogólne 
§ 4.

Warunkiem nabycia Produktu elektronicznego jest posiadanie Konta przez Użytkownika.

Zamówienia 
§ 5.

 1. W przypadku Produktów elektronicznych podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu elektronicznego jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji przez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci Urządzenia elektronicznego, przy pomocy którego będzie następowało pobieranie lub korzystanie z Produktu elektronicznego.
 2. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania Produktu elektronicznego, z zastrzeżeniem, że nie wszystkie muszą być aktywne dla danego Produktu elektronicznego. Szczegółowe zasady korzystania z Produktu elektronicznego dostępne są w zakładce „Pomoc” na stronie www.sklep.wsip.pl.
 3. Zamówienie obejmujące Produkty elektroniczne może być złożone łącznie z Zamówieniem obejmującym inne Produkty dostępne w Sklepie. W takim przypadku Zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Produktu elektronicznego oraz zamówienie dotyczące innego Produktu.
 4. Niektóre Produkty elektroniczne można zamówić w jednej kopii/jednym egzemplarzu. Dotyczy to Produktów elektronicznych w postaci E-booka.
 5. Cena określona przy danym Produkcie elektronicznym w chwili złożenia Zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty będzie zobowiązany Użytkownik w związku ze sprzedażą mu tego Produktu elektronicznego oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.
 6. Zamówiony Produkt elektroniczny zostanie udostępniony w Koncie Użytkownika lub wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia oraz złożenia dyspozycji przelewu przez Użytkownika, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej oraz ich zaksięgowania przez Sklep. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie Produktu elektronicznego przed upływem 14 dni od daty złożenia zamówienia, Produkt elektroniczny zostanie udostępniony w ciągu 48 godz. od daty złożenia dyspozycji przelewu przez Użytkownika, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej oraz ich zaksięgowania przez Sklep.
 7. Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości e-mail o udostępnieniu Produktu elektronicznego na jego Koncie.


Licencja Użytkownika i własność intelektualna 
§
 6.

 1. Użytkownik, który dokonuje zakupu Produktu elektronicznego, może utrwalić i odtwarzać Produkt elektroniczny przy wykorzystaniu Urządzenia elektronicznego, na które zostanie przesłany Produkt elektroniczny.
 2. Nadto bez dodatkowych opłat Produkt elektroniczny może zostać pobrany na dowolne Urządzenie elektroniczne wskazane przez Użytkownika.
 3. Zakup Produktu elektronicznego umożliwia korzystanie z Produktu elektronicznego wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (np. można udostępniać domownikom).
 4. Użytkownik może odtwarzać pobrany Produkt elektroniczny w Urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  b) ingerowania w zawartość Produktu elektronicznego,
  c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Produktu elektronicznego,
  d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Produktu elektronicznego,
  e) oddawania w najem Produktu elektronicznego lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
  f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu elektronicznego.
 6. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów elektronicznych bez zgody WSiP jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych.
 7. Wszystkie Produkty elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane, bez wyraźnej zgody WSiP jest zabronione.


Odstąpienie od umowy sprzedaży i reklamacje dotyczące Produktów elektronicznych
§ 7.

 1. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument, Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu elektronicznego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży Produktu elektronicznego.
 3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik musi powiadomić WSIP o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży produktu elektronicznego (Treści cyfrowej dostarczanej w formie cyfrowej) nie przysługuje Użytkownikowi – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu użytkownika przez WSiP o utracie prawa do odstąpienia.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Użytkownika, WSiP zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym WSiP został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 10. W zakresie reklamacji Produktów elektronicznych odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 15 Regulaminu.

Zabezpieczenia 
§ 8.

 1. Każdy Produkt elektroniczny sprzedawany w Sklepie personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny) przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika będącego jego nabywcą.
 2. Użytkownik nabywający Produkt elektroniczny w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu elektronicznego tego oznaczenia.
 3. Oznaczenie służy identyfikacji Użytkownika i identyfikacji umowy zawartej przez Użytkownika.
 4. Zastosowanie oprogramowania zabezpieczającego Produkt elektroniczny ma na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służy do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.

 

REGULAMIN PROMOCJI DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY

(nie ma zastosowania do osób nieposiadających Karty Dużej Rodziny)


Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880złotych (w całości wpłaconym), adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu 801 220 555 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), zwana dalej „WSiP”.
 2. Promocja trwa od dnia 21 listopada 2018 roku
 3. Promocja dotyczy produktów dostępnych w sklepie internetowym Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych www.sklep.wsip.pl.
 4. W ramach Promocji, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z 10% rabatu na wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym (e-sklepie) www.sklep.wsip.pl.
 5. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne.


Zasady Promocji

 1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, wydaną w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 2. Promocja obejmuje jedynie konsumentów, w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Uprawnienia wynikające z Promocji nie przysługują z tytułu zakupów dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Osoba korzystająca z Promocji działa w imieniu własnym i na własną rzecz. Promocja obejmuje uprawnienia przyznawane konkretnej osobie, które są w związku z tym nieprzenoszalne. Nie jest dopuszczalne skorzystanie z Promocji przy posługiwaniu się cudzą Kartą Dużej Rodziny.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
  1. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień,
  2. ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. posiadanie i legitymowanie się ważną Kartą Dużej Rodziny.
 5. Rabat w odpowiedniej wysokości zostaje udzielony w taki sposób, że regularna (podstawowa) cena brutto za produkt zakupiony przez uczestnika w ramach Promocji zostanie pomniejszona o wysokość przysługującego rabatu.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat naliczany jest oddzielnie od ceny każdego produktu objętego Promocją.
 8. Przyznany w ramach Promocji rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.


Sposób skorzystania z Promocji

W celu skorzystania z Promocji na produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.wsip.pl  należy wpisać indywidualny numer Karty Dużej Rodziny uczestnika. WSIP ma prawo zweryfikować ważność Karty na dedykowanej stronie   https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/sprawdz-waznosc-kdr. Brak ważnych uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny uprawnia WSiP do odmowy udzielenia rabatu wynikającego z Promocji.


Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do WSiP: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub na adres dowolnej placówki Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua lub Empik School) lub telefonicznie na numer 801 220 555 wew. 6 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl.
 2. WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


Pozostałe postanowienia

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego WSiP dostępnego na stronie www.sklep.wsip.pl, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2018.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.wsip.ploraz w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, za którą uważana jest:
  1. zmiana przepisów wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji,
  2. zmiany zakresu szczególnych uprawnień wynikających z umowy zawartej na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, 
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu w swojej siedzibie oraz opublikuje go na stronie internetowej www.sklep.wsip.pl.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wskazanej w Regulaminie lub od chwili publikacji zmian, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

 Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej „WSiP”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl

Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w celach związanych z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego WSiP (pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem: https://sklep.wsip.pl/dane-osobowe/.